Almindelige Forretningsbetingelser for Web Solutions

Herefter benævnt “Selskabet”

Følgende forretningsbetingelser er gældende fra den 14. november 2000 og erstatter enhver tidligere version af samme.

Generelt.
Enhver bestilling er en automatisk accept af Selskabets nærværende almindelige forretningsbetingelser.

For at kunne foretage en bestilling hos Selskabet kræves, at kunden er myndig.

Særlige aftaler eller andre specielle forhold der ligger ud over nærværende forretningsbetingelser aftales direkte med Selskabet. Med mindre andet udtrykkeligt fremgår i nærværende forretningsbetingelser, er en aftale kun gældende såfremt der foreligger en underskrevet, skriftligt aftale mellem Selskabet og kunden.

Domænenavne:
En gyldig domænebestilling foreligger efter at Selskabet har modtaget en underskrevet erklæring fra kunden, eller har modtaget forudbetaling for samme.

Bestilling af et domænenavn er bindende. Selskabet forbeholder sig ret til at opkræve det fulde oprettelsesgebyr før vedligeholdelsesafgifter, forudsat domænet ved bestillingstidspunktet var ledigt og Selskabet i god tro har påbegyndt registreringsproceduren.

Mange domænetyper kræver gyldige underskrevne formularer og omfattende dokumentation før disse kan oprettes. Kunden indvilliger i at stille denne information til selskabets rådighed uden unødig forsinkelse.

Regler, procedurer og priser ændres løbende, hvorved en bestilling kan forsinkes, umuliggøres eller gennemføres til højere eller lavere pris. Har regler, procedurer eller pris ændret sig væsentligt i forhold til betingelserne forudsat i den afgivne bestilling, vil Selskabet kontakte kunden for eventuelt at lave en ny aftale.

Selskabet vil søge, at informere kunden om en omtrent leveringsperiode for registrering af et bestilt domæne. Overtrædelse af denne leveringsperiode er ikke en gyldig grund til opsigelse af bestillingen, forudsat overtrædelsen ikke skyldes grov misligholdelse af aftalen fra Selskabets side og forudsat, at der ikke ved bestillingens afgivelse udtrykkeligt er aftalt en maksimal periode for gennemførelsen af registreringen.

Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig, hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres, uanset årsagen til en sådan afvisning.

Årlig vedligeholdelsesafgift af domæner betales altid forud et nærmere specificeret antal år. Årlige vedligeholdelsesafgifter er at betragte som dynamiske og kan ændres over tid. Selskabet forbeholder sig ret til, til enhver tid, at ændre vedligeholdelsesafgifter såfremt dette findes påkrævet.

Når vedligeholdelsesafgift er forfalden, vil selskabet søge at informere kunden i god tid, normalt 7-30 dage i forvejen. Det er kundens ansvar løbende, at holde selskabet informeret om hvorledes Selskabet kan kontakte kunden i denne henseende.

Kunden forstår, at vedligeholdelsesafgift ind imellem kan være forfalden med meget kort varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig hvis kundens for sene betaling medfører at domænet slettes.

Forudbetalt vedligeholdelsesafgift kan under ingen omstændighed returneres.

Selskabet forbeholder sig ret til, at opkræve et ekspeditionsgebyr ved opkrævning af vedligeholdelsesafgifter. Gebyrets aktuelle størrelse fremgår på Selskabets website.


Webhotel – herunder serverplads, email, statistik, programmel og andre relaterede serviceydelser
.
Selskabet leverer adgang til serverplads med tilslutning til Internettet.

Et webhotel oprettes normalt inden 5 hverdage efter, at Selskabet har modtaget en bestilling fra kunden. En mundtlig bestilling af oprettelse af webhotel er at betragte som gyldigt bindende, da sådanne aftaler ofte træffes telefonisk.

Abonnementet løber indtil det opsiges på korrekt vis og faktureres i henhold til den til enhver tid gældende pris.

Abonnement for webhotel forudbetales normalt 6 måneder ad gangen med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Alle webhotel løsninger kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af betalingsperioden. Hvis sådan opsigelse ikke finder sted, fortsætter abonnementet yderligere en fuld betalingsperiode på 6 måneder.

Oprettelsesgebyrer såvel som forudbetalt abonnement refunderes ikke.

Opsigelse skal ske pr. post eller fax med gyldig underskrift og angivelse af navn og adresse, samt årsag til opsigelse.

Selskabets generelle politik er at være leverandør i forbindelse med præsentation af informationer via Internettet. Selskabet forbeholder sig ret til, at suspendere eller opsige en kundes adgang til enhver service, såfremt Selskabet finder at kundens aktiviteter er uforenelige med Selskabets politik.

Selskabet har såvel juridiske som etiske regler, som skal overholdes i denne forbindelse.

De etiske regler inkluderer men begrænses ikke til nedenstående:

Uautoriseret brug af andre folks konti eller computere. Selskabet vil reagere stærkt overfor alle der måtte bruge eller forsøge at bruge en serviceaftale uden ejerens autorisation. Disse forsøg inkluderer misbrug og tyveri af password, misbrug af sikkerhedshuller mv.

Enhver uautoriseret brug af konti eller computere tilhørende Selskabets kunder, uanset om der er tale om misbrug af konti eller computere hos Selskabet eller tredje mand, vil betyde advarsel, suspension eller opsigelse af konto og sagsøgning, afhængig af misbrugets alvor.

Hensigten med Selskabet webhotel, er ikke at fungere som ekstern diskplads for elektroniske/binære filer (zip o.l.) som kan downloades, men som en fremvisningsplads for virksomheder. Det er ligeledes ikke tilladt, at installere programmel der helt eller delvist eksekveres på tilbagevendende basis, eksempelvis “robotter” eller “sniffere”.

Ønskes filarkiver til fri download kan dette arrangeres i samarbejde med Selskabet. Det er således ikke tilladt at have filarkiver, herunder shareware liggende til fri download. Enhver kunde, der overtræder Selskabet’ betingelser for misbrug af diskplads/trafik, vil blive pålagt alle selskabets derved forbundne omkostninger.

Selskabet tilbyder som en serviceydelse overfor kunden fri datatrafik og fri adgang til visse af de scripts og programmer der er installeret på serveren. Har kunden i god tro benyttet datatrafik, scripts eller lignende på en måde der belaster serverens evne til at fungere tilfredsstillende, vil kunden blive bedt om at indstille sådan benyttelse og vil ikke blive genstand for yderligere sanktioner.

Enhver kunde, der videresælger sin diskplads uden at have aftale med Selskabet herom, vil modtage en advarsel, opsigelse eller suspension.

Pornografisk materiale, erotisk materiale eller ulovligt materiale må ikke forefindes på Selskabets servere. Dette inkluderer enhver form for materiale eller elektronisk medie.

Opsigelse
Selskabet forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid.

Et eventuelt tilgodehavende vil blive returneret, såfremt Selskabet benytter retten til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nærværende forretningsbetingelser, vil der ikke ske nogen refundering og opsigelse kan effektueres umiddelbart.

Enhver omkostning pådraget Selskabet som følge af kundens handlinger, vil blive pålagt kunden.

Redelegering af et domæne til anden side, er ikke det samme som en opsigelse af webhotel abonnement. I tilfælde af sådan redelegering, skal kunden informere Selskabet og foretage en skriftlig opsigelse.

Tilbagebetaling af eventuelt tilgodehavende vil ske senest 20 dage efter effektuering af opsigelse.

Se også særlige produktrelaterede opsigelsesbetingelser for webhotel.

Lovlige formål
Selskabet forbeholder sig ret til at nægte service til enhver.

Kunder må kun bruge Selskabets serviceydelser til lovlige formål. Dette inkluderer copyright beskyttet materiale.

Selskabet forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden måde håndtere ulovligt eller uetisk materiale ved hjælp af services leveret af Selskabet. Det er alene Selskabets ledelses beslutning hvorvidt sådant materiale er foreneligt med Selskabets etiske regler.

Selskabet forbeholder retten til, at begrænse eller indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder hvis dette skønnes påkrævet som følge af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold.

Selskabet forbeholder endvidere retten til under tavshedspligt, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata såfremt dette skønnes nødvendigt for driften. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en gyldig retskendelse.

Betalingsbetingelser mv.
Alle opkrævninger og fakturaer udsendes som udgangspunkt af Web Solutions med reference til den bestilte ydelse på et af Web Solutions ejet website.

Forudbetaling er ingen garanti for levering. Selskabet tilskriver sig ret til at afvise enhver forudbetaling hvis Selskabet skønner, at den bestilte ydelse ikke kan leveres til forudbetalt pris.

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre priser til enhver tid.

Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret samt under en eventuel opsigelsesperiode.

Ved for sen betaling har Selskabet ret til at opkræve morarenter op til 2 % af det skyldige beløb per måned plus renters rente, samt et rykkergebyr ved udsendelse af påmindelse om betaling. Selskabet forbeholder sig ret til at overdrage enhver fordring til tredje part i forbindelse med inkasso og efter udsendelse af tredje rykker. Efter overdragelse til inkasso vil Selskabet lukke for alle ydelser.

Såfremt betaling med frigørende virkning finder sted, kan serviceydelserne eventuelt genoptages mod et nærmere bestemt gebyr.

Alle priser på Selskabets website er som hovedregel i danske kroner (DKK). Alle priser er eksklusiv moms, med mindre andet udtrykkeligt er anført.

Se også særlige produktrelaterede betalingsbetingelser for domæner & webhotel.

Ansvar
Kundens brug af Web-hotel, domæneregistrering eller anden ydelse sker i enhver henseende på eget ansvar.

Selskabet påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Selskabet kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte -, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internet.

Selskabet kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, leverandørfejl, andre forhold hos selskabet eller force majeure, herunder også strejke og lockout.

Selskabet påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af Selskabets hertil knyttede ydelser. Selskabet påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer.

Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Alle kunder bør have en opdateret backup af deres data liggende lokalt. Skulle serveren gå ned, vil dette blive rettet hurtigst muligt inden for normal arbejdstid.

Selskabet kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for kundens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab opstået som følge af, at domænenavne eller andre produkter eller ydelser slettes eller ophører på grund af manglende, fejlagtig eller for sen betaling fra Selskabets eller kundens side. Erstatningsansvaret begrænser sig til kundens direkte tab i form af forudbetalt abonnement, registreringsafgift eller vedligeholdelsesafgift.

Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

Konkurrence
Kunden er, medmindre dette er selskabet bekendt allerede ved indgåelsen af et forretningsforhold, ikke berettiget til at drive direkte konkurrerende virksomhed med selskabet.

Værneting
Enhver tvist som måtte udspringe af forretningsforholdet mellem kunden og Selskabet, herunder fortolkningsspørgsmål vedrørende nærværende forretningsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret. Hvor andet ikke følger af ufravigelige regler i retsplejeloven skal sagen føres ved retten i København.

…………………………..
Web Solutions, 14. november 2000